Jordi Agudo Martinez

LLicenciatura en Dret (Universitat de Barcelona, anys 1998 a 2003)
Màster en Pràctica Jurídica ( 1000 HORES LECTIVES ICAB- UB any 2004)
Màster en Dret Penal (250 HORES LECTIVES ICAB-UB any 2004-2005)
Curs de Dret Penitenciari (ICAB 2004)
Curs d’Especialitzación per la intervencio Lletrada en la Jurisdicció de
Menors (ICAB 2005)
Congrés de Responsabilitat Civil (ICAB 2006) Curs General d’Estrangeria (ICAB 2005)
Curs d´Accés al Torn Especial de Víctimes de la Violencia Domèstica
(ICAB 2006)
Curs de Preparació de Doctorat de Dret Penal (2010-2011)

 

Experiència Laboral

Pràctiques en UFP (Unión Federal de Policia), síndicat policial amb
desenvolupament de tasques d´orientació juridica i pràctiques
administratives i judicials a la funció pública . Anys 2000 a 2003
Pràctiques Firma Legal, any 2004.
Pràctiques con passant i administratiu Jordi Crespo Llavador (Diputat del
Colegio de Abogados), anys 2004 i 2005.
Despatx Agudo & Cuadros des de 2005 i a l’actualitat.